Гленмоор Кепитал" АДСИЦ е учредено на 07.03.2017 г., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 21.03.2017 г. с ЕИК 204509737.

Получава лиценз за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти от националния регулатор КФН на 24.11.2017 г., а на 14.03.2018 г. е вписано като публично дружество в Регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар на "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД, емисия ISIN: BG1100006177, борсов код GE5.

Считано от 15.02.2021г., борсовият код е променен на GLMC

Задължителното първоначално увеличение на капитала на АДСИЦ чрез първично публично предлагане на 150 000 бр. обикновени поименни безналични акции се реализира чрез инвестиционен посредник ИП "ЪП ТРЕНД" ООД (старо наименование "БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ" ООД).

Съобщението за провеждането на първичното публично предлагане и условията за него са публикувани в ежедневника в-к. "КАПИТАЛ ДЕЙЛИ" , в броя, издаден на 18.12.2017 г. (понеделник).

Проспект за публично предлагане