ДРУЖЕСТВОТО допуска и осигурява на акционерите си възможността да упражняват правото си на глас чрез упълномощаване на трето лице-пълномощник. Пълномощното за гласуване следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, да е изрично и за конкретно общо събрание на акционерите (редовно и/ или извънредно).

ДРУЖЕСТВОТО публикува и поддържа на интернет-страницата си ОБРАЗЦИ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ, относими за всяко общо събрание на акционерите:

 

Образци на пълномощни за гласуване