Гленмоор Кепитал" АДСИЦ е учредено на 07.03.2017 г., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 21.03.2017 г. с ЕИК 204509737.

Получава лиценз за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти от националния регулатор КФН на 24.11.2017 г., а на 14.03.2018 г. е вписано като публично дружество в Регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар на "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД, емисия ISIN: BG1100006177, борсов код GE5.

Считано от 15.02.2021г., борсовият код е променен на GLMC

Вписване в регистъра на КФН като публично дружество

Лиценз за дейност от 24.11.2017